Strona internetowa KasynoHex (zwana dalej “Stroną internetową, Firmą, Serwisem internetowym, Witryną”), reprezentuje system usług interaktywnych dostarczanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu i zawiera usługi oraz dane dostarczane przez Administrację Strony, mobilną wersję Serwisu oraz inne produkty, w tym usługi oraz dane dostarczane przez strony trzecie na użytek Strony internetowej KasynoHex.

Poniższe Warunki korzystania z Usługi (zwane dalej “Warunkami”) wyznaczają zasady i warunki korzystana z usług Strony internetowej KasynoHex.

Termin “Użytkownik Strony” oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu internetowego.

Użytkownicy Strony deklarują, że ukończyli 18. rok życia i mają legalną możliwość podpisywania umów oraz podejmowania decyzji dotyczących użytkowania gier oraz serwisów growych, które mogą przekazywać różne formy reklamy. Użytkownicy Strony deklarują także, że informacje dotyczące ich aktualnej lokalizacji są w każdym wypadku prawdziwe oraz, że nie będą używać żadnych metod mających na celu zmianę wskazywanej lokalizacji lub do transferu do innej jurysdykcji prawnej.

Użytkownik Strony jest odpowiedzialny za upewnienie się, iż hazard internetowy jest zgodny z prawem w jego aktualnym miejscu pobytu i zweryfikowanie, iż podejmowane przez niego działania spełniają wszystkie wymagania legalności.

Poniższe Warunki są wiążące dla wszystkie Użytkowników Strony KasynoHex.

Użytkownik powinien uważnie przeczytać wszystkie Warunki korzystania z Serwisu. Korzystanie z usług Strony Internetowej oznacza, że Użytkownik przeczytał, rozumie, akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich określonych w tekście Warunków.

Warunki mogą być całościowo lub częściowo modyfikowane przez Administrację Strony w dowolnej chwili bez potrzeby udzielania specjalnej informacji. Zaktualizowana wersja Warunków będzie obowiązywała od momentu opublikowania ich listy na Stronie Internetowej KasynoHex.

Warunki te są otwartym i dostępnym publicznie dokumentem.

Korzystając z usług Strony Internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszych Warunków podejmuje się określonych w nich praw i obowiązków związanych z korzystaniem i funkcjonowaniem Witryny.

Akceptując postanowienia niniejszych Warunków, Użytkownik wyraża zgodę na przegląd materiałów promocyjnych podczas korzystania ze Strony Internetowej w ilości określonej przez Administrację Strony Internetowej.

Warunki korzystania z materiałów dostępnych na Stronie Internetowej KasynoHex

Strona Internetowa służy jako dostawca niezależnych informacji i rekomendacji dla osób zainteresowanych hazardem w kasynach online i nie jest dostawcą usług hazardowych online. Wszelkie informacje dostępne w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i pod żadnym pozorem nie będą traktowane jako konsultacja prawna.

Witryna zawiera linki prowadzące do innych stron zewnętrznych. Witryna nie ma wpływu na treść innych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie treści. Zalecamy uważne przeczytanie wszystkich warunków korzystania z zewnętrznych stron internetowych przed przystąpieniem do jakiegokolwiek hazardu.

Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki handlowe oraz inne prawnie chronione materiały, w tym między innymi teksty, zdjęcia, materiały wideo, grafiki, muzykę i nagrania dźwiękowe.

Postanowienia określone w niniejszej sekcji Warunków zapewniają ochronę interesów Administracji Witryny i osób trzecich posiadających prawa związane z treścią Witryny. Ponadto, wszyscy posiadacze praw mogą wykonywać swoje prawa określone w niniejszym dokumencie według własnego uznania.

Użytkownik Witryny nie jest uprawniony do wprowadzania zmian, publikowania, przekazywania treści stronom trzecim, uczestniczenia w sprzedaży lub zlecaniu tworzenia produktów pochodnych ani do korzystania w inny sposób, całkowicie lub częściowo, z treści Strony Internetowej.

O ile przepisy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych nie stanowią inaczej, żadne materiały pobrane ze strony internetowej nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przekazywane stronom trzecim, publikowane lub w inny sposób wykorzystywane w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administracji Strony Internetowej lub innego prawnego właściciela ustanowionego wyłącznym prawem.

  1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie, wliczając w to obrazy, filmy, artykuły oraz elementy graficzne (lista nie jest wyłączna) są własnością dysponentów reprezentowanych przez operatora Serwisu lub spółek i osób trzecich.
  2. Treści zamieszczone w Serwisie mogą nawiązywać do znaków i nazw oraz/lub tytułów należących do osób trzecich w celach informacyjnych, tj. w celu ustalenia związku między nazewnictwem a konkretną usługą, aby odnieść się do produktów recenzowanych na stronie oraz w celu opisania konkretnej usługi/produktu, do którego odnosi się Serwis.
  3. Użytkownik Serwisu nie jest uprawniony do dokonywania zmian, publikowania, przekazywania osobom trzecim, uczestniczenia w sprzedaży lub cesji, tworzenia produktów pochodnych lub innego wykorzystywania, w całości lub w części, jakichkolwiek treści i materiałów umieszczonych w Serwisie.
  4. W żadnym wypadku korzystanie z Serwisu nie daje Użytkownikowi praw do własności intelektualnej będącej własnością Serwisu lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej zaangażowanej w działalność Serwisu.
  5. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie nazw handlowych, znaków towarowych, logo lub innych treści lub materiałów prezentowanych w Serwisie jest zabronione.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki wynikające z lub w związku z jakimikolwiek zabronionymi działaniami związanymi z wykorzystaniem materiałów lub treści publikowanych w Serwisie.

Oświadczenia o umieszczeniu na Stronie Internetowej informacji (treści) naruszających prawa i interesy prawne posiadacza prawa własności

Posiadacz wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej (zwany dalej „Posiadaczem Praw”) jest uprawniony do zwrócenia się do Administracji Witryny w przypadku, gdy informacje (treść) zostaną zidentyfikowane w Witrynie, która została umieszczona bez upoważnienia Posiadacza praw i powiadomić o naruszeniu jego / jej wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej.

W celu zwrócenia się do Administracji Strony Internetowej, Posiadacz Praw powinien skorzystać z formularza zwrotnego poprzez odnośnik: https://pl.polskiekasynohex.org/kontakt/

Wniosek z oświadczeniem o naruszeniu wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej do Administracji Strony Internetowej musi być dobrze uzasadniony i zawierać inne informacje wskazujące na posiadanie wyłącznych praw do treści.

Jeżeli oświadczenie o naruszeniu wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej zostanie złożone przez osobę upoważnioną przez Posiadacza Praw, do oświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu (w formie pisemnej lub elektronicznej) potwierdzającego jego uprawnienia.

W przypadku niekompletnych informacji, niedokładności lub błędów stwierdzonych w oświadczeniu o naruszeniu wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej, Administracja Witryny jest uprawniona do wysłania zawiadomienia do Posiadacza Praw / jego upoważnionej osoby w ciągu 24 godzin od moment otrzymania takiego oświadczenia z prośbą o aktualizację podanych informacji.

W ciągu 24 godzin od momentu otrzymania oświadczenia o naruszeniu wyłącznych praw do wyników działalności intelektualnej lub informacji zaktualizowanych przez Posiadacza Praw / jego upoważnioną osobę, Administracja Strony Internetowej zobowiązuje się usunąć treści naruszające prawa wyłączności Posiadacza Praw.

DISCLAIMER

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA, TREŚĆ STRONY I USŁUGI BĘDĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW. UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI ORAZ USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

STRONA INTERNETOWA NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI W DOWOLNEJ FORMIE, W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I USŁUGACH USTALONYCH W DOWOLNYM CZASIE, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH GWARANCJI. PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, BRAKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI DOSTARCZANIA INFORMACJI, KOMPLETNOŚCI INFORMACJI, KOMPATYBILNOŚCI, STOSOWNOŚCI, INTEGRALNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, POUFNOŚCI, JASNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI, PRAKTYCZNEJ PRZYDATNOŚCI, JAKOŚCI ORAZ DARMOWEGO DOSTĘPU, JAK TAKŻE WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW.

PONADTO, ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI I WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PONIŻSZYCH:

W PRZYPADKU, GDY NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ JAKIEGOKOLWIEK OŚWIADCZENIA LUB ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, TERMIN WAŻNOŚCI WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ORAZ USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI I WARUNKÓW OGRANICZA OKRES TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY KORZYSTANIA Z WITRYNY, JEJ TREŚCI I USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA. ŻADNE GWARANCJE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PO UPŁYWIE TEGO OKRESU.

DOPÓKI TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ JEJ USŁUGI DOSTARCZAJĄ UŻYTKOWNIKOWI CYFROWE MATERIAŁY DOSTARCZONYMI ZA POŚREDNICTWEM NIEMATERIALNEGO MEDIUM, W ŻADNYM WYPADKU UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAKWESTIONOWAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik potwierdza, iż ​​rozumie i bez żadnych ograniczeń przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność i ryzyko, które mogą wyniknąć z korzystania z Witryny.

Administracja Strony Internetowej, pracownicy, kierownictwo, partnerzy, akcjonariusze i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub zakończenie działalności Strony Internetowej, które spowodowałyby utratę informacji biznesowych, zysków lub innych strat finansowych w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, petycjami, działaniami lub innymi zdarzeniami wynikającymi ze stosowania niniejszych Warunków i ich jurysdykcji, w tym wynikającymi z nawigacji w Witrynie, korzystania z niej, dostępu do dowolnych plików lub ich części, a także w wyniku wszelkich przewidzianych w tym praw, nawet jeśli Administracja strony internetowej została powiadomiona o takich potencjalnych stratach, niezależnie od tego, czy takie zdarzenie lub usterka nastąpiły w wyniku ataków na własność intelektualną lub inną, czy było to spowodowane przestępstwem, zaniedbaniem, naruszeniem zobowiązań umownych, czy też miało miejsce z powodu podobnych zdarzeń lub sytuacji.

Całkowita łączna odpowiedzialność i odszkodowanie związane z korzystaniem z Witryny, w całości lub w części, lub jej materiałów, będzie ograniczona w kategoriach pieniężnych do kwoty nieprzekraczającej dziesięciu EURO (10,00 EUR).

Wchodząc na Stronę Internetową, Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii.

Ważność, interpretacja i egzekwowanie niniejszych Warunków, wszelkie stosunki prawne powstałe w związku z wykonaniem lub naruszeniem niniejszych Warunków lub związane z nimi, a także wszelkie powiązane stosunki prawne podlegają prawu Anglii (bez względu na normy kolizyjne) . Wszelkie działania prawne lub sądowe dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania niniejszych Warunków, wszelkie stosunki prawne wynikające lub związane z wykonaniem lub naruszeniem niniejszych Warunków, a także powiązane stosunki prawne, będą prowadzone przez sądy na terytorium Anglii. Wszystkie strony akceptują wyłączną jurysdykcję tych sądów i zrzekają się wszelkich zastrzeżeń dotyczących racjonalności lub wygody takich kompetencji. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska 1980) nie będzie stosowana do niniejszych warunków ani w żaden sposób ich nie dotyczy.

W przypadku rozbieżności między postanowieniami w tekście Warunków w innych językach i języku angielskim, rozstrzygająca będzie wersja angielska Warunków.

Użytkownik powinien przyjmować i rozpatrywać wszystkie niezbędne powiadomienia wysłane na swój adres e-mail podany podczas rejestracji w Witrynie, jeśli funkcje tego typu są dostępne na Stronie Internetowej.

Użytkownik zrzeka się:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik potwierdza, że ​​oprócz postanowień niniejszych Warunków, zapoznał się z Warunkami użytkowania i innymi umowami, o których mowa w niniejszych Warunkach, i akceptuje nałożone przez nie ograniczenia.

Brak wyników ze środków dotyczących organizacji lub kontroli nad ścisłą zgodnością z postanowieniami niniejszych Warunków lub powiązanymi umowami ze strony Administracji Witryny nie powinien i nie może być interpretowany jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub postanowień.

Użytkownik nie może przydzielać niniejszych Warunków świadczenia usług i / lub przenosić praw i obowiązków użytkownika wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w całości lub w części.

Administracja Strony Internetowej ma prawo w dowolnym momencie ograniczyć i / lub zabronić Użytkownikowi korzystania z witryny bez uprzedniego powiadomienia na podstawie własnych wewnętrznych zasad.